Program (Potporni zid):

Zid1K

Namena:

Program ZID1K se koristi u sanacijama za dimenzionisanje potpornog armirano-betonskog zida sa stopom i armirano betonskom konzolom.

Metoda:

Program vrši dimenzionisanje potpornog (obložnog) zida od uticaja aktivne sile koja pritiska zid dobijene metodom Rankina, Janbu-a, Bishop-a i sličnim metodama putem ovog programa, sračunava se (Fs) na translatorno i rotaciono pomeranje. Uključeno je i dimenzionisanje karakterističnih AB preseka. Izlaz je numerički i grafički sa skicom zida i dijagramom napona na stopi temelja.

Dimenzionisanje potpornog AB zida (stopa i konzola)
Dimenzionisanje potpornog AB zida (stopa i konzola)

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Potporni zid