Program (Potporni zid):

ZidL

Namena:

Program ZIDL se koristi za dimenzionisanje obložnog potpornog armirano-betonskog zida.

Metoda:

Program vrši dimenzionisanje potpornog (obložnog) zida od uticaja aktivne sile koja pritiska zid dobijene metodom Rankina, Janbu-a, Bishop-a i sličnim metodama putem ovog programa, sračunava se (Fs) na translatorno i rotaciono pomeranje. Uključeno je i dimenzionisanje karakterističnih AB preseka. Izlaz je numerički i grafički sa skicom zida i dijagramom napona na stopi temelja.

Dimenzionisanje obložnog potpornog AB zida
Dimenzionisanje obložnog potpornog AB zida

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Potporni zid