Program (Proračun šipa):

DimSip

Namena:

DimSip služi za dimenzionisanje šipa i potrebne armature.

Metoda:

Program DimSip vrši dimenzionisanje šipa. Za zadatu aktivnu silu koja pritiska šip i dimenzije šipa, vrši se izračunavanje momenata i transverzalnih sila, kao i dubine uklještenja šipa. Uključeno je dimenzionisanje karakterističnih AB preseka i izračunavanje potrebne armature u zavinosti od vrste (glatka, rebrasta) i marke betona (MB). Posle izvršenja proračuna dobijamo numerički izlaz sa skicom šipa i dijagramom presečenih sila momenata koje možemo odštampati.

Dimenzionisanje šipa i potrebne armature
Dimenzionisanje šipa i potrebne armature
Dimenzionisanje šipa i potrebne armature

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Proračun šipa